Aktualności

Umowa z PARP na IV edycję benchmarkingu klastrów

10 maja ResPublic Sp. z o.o. i Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.  podpisały umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację czwartej edycji benchmarkingu klastrów w Polsce. Głównym celem projektu jest zaktualizowanie wiedzy na temat stanu rozwoju klastrów w Polsce oraz porównanie klastrów w różnych obszarach ich działalności. W ramach projektu przewidziano kompleksowe badanie 40 wybranych klastrów. Jako metody i techniki badawcze zastosowane zostaną m. in. wywiady z koordynatorami klastrów oraz badanie opinii członków klastrów. Rezultatami projektu będą: raport ogólny zawierający wnioski i rekomendacje dla rozwoju klastrów w Polsce oraz raporty dedykowane dla klastrów, w których sformułowane zostaną indywidualne zalecenia. Podsumowanie projektu stanowić będzie spotkanie informacyjne dla koordynatorów klastrów.