Respublic :: konsultacje społeczne, komunikacja społeczna, opracowanie strategii, doradztwo dla instytucji publicznych

O firmie

Jesteśmy firmą konsultingową, która od ponad 20 lat tworzy dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju głównie metodą uspołecznioną. Prowadzimy również konsultacje społeczne, doradzamy w zarządzaniu zarówno instytucjami publicznymi jak i prowadzonymi przez nie złożonymi projektami.

Aktualności

Rewitalizacja gminy Raszyn

Raszyn1.jpg

Trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie – Integracja Społeczna i Terytorialna.Dokument jest tworzony zgodnie ze ścieżką wyznaczoną w Ustawie o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.

Program budowania potencjału EPF Polska

EPF1.jpg

ResPublic wygrało przetarg na I etap realizacji Programu budowania potencjału organizacji pacjentów w Polsce na zlecenie Europejskiego Forum Pacjentów.Europejskie Forum Pacjentów (European Patients’ Forum – EFP) to europejska organizacja patronacka współpracująca z grupami pacjentów działającymi w sferze zdrowia publicznego, realizująca działania prozdrowotne w całej Europie.

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025

herb_Miastko1.jpg

Rozpoczeliśmy prace nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”. Delimitacja obszarów zdegradowanych została przeprowadzona w odrębnej procedurze przez samorząd co oznacza, że diagnoza będzie pogłębieniem raportu delimitacji. Prócz diagnozy zostaną opracowane m.in. cele rewitalizacji i lista przedsięwzięć.