Aktualności

Wsparcie konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w 20 gminach

Dnia 30 stycznia 2019 firma ResPublic rozpoczęła realizację projektu pn: „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Projekt jest realizowany z Partnerami: Fundacją Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” oraz Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną GARD, w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.  Rodzaje wsparcia oferowane gminom: (1) Opracowanie indywidualnych planów konsultacji (IPK) dla gmin oraz dobór i przekazanie narzędzi (mapy GIS, platforma online). (2) Akademia Konsultacji Społecznych - wsparcie szkoleniowe, wstępne konsultacje z mieszkańcami, zbieranie wniosków i praca nad scenariuszami wariantowymi. (3) Granty (wsparcie finansowe gmin).