Eksperci

dr hab. inż. Jacek Sołtys

Ekspert z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej oraz planowania strategicznego. Absolwent Politechniki Gdańskiej – doktor nauk technicznych (1984). Ukończył Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej "Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie" (Politechnika Gdańska, 1998). Doświadczenie obejmuje pracę dydaktyczną, pracę naukową, praktykę planistyczną (planowanie przestrzenne, planowanie strategicznego rozwoju w jednostkach samorządowych). Brał udział w opracowaniu strategii rozwoju ponad 20 miast i gmin.

więcej

mniej

Dorobek naukowy obejmuje ok. 20 publikacji, w tym rozprawę habilitacyjną (otwarty przewód) oraz kilkadziesiąt niepublikowanych opracowań sporządzonych w ramach udziału w 8 programach i projektach badawczych finansowanych ze środków centralnych (CPBP, granty KBN) oraz projektach badawczych realizowanych m. in. w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III. 
Doświadczenie obejmuje trzy obszary: 

  1. pracę dydaktyczną (od 1975 r. zajęcia z planowania regionalnego i innych przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a obecnie również w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi);
  2. pracę naukową (w tym kierownictwo 2 projektów badawczych KBN na temat metod planowania strategicznego i scenariuszy w planowaniu przestrzennym);
  3. praktykę planistyczną, zwłaszcza na polu planowania przestrzennego i planowania strategicznego rozwoju w jednostkach samorządowych.

Brał udział w opracowaniu strategii rozwoju: Szczecina, Bytomia, Płocka, Sopotu, Piły, Malborka oraz 2 województw, 4 programów rozwoju lokalnego gmin i powiatów oraz szeregu studiów wykonalności projektów wnioskowanych do dofinansowania z funduszy UE, w 12 przypadkach jako kierownik prac, w pozostałych – jako współautor, moderator i ekspert. Prowadził szkolenia dla jednostek samorządowych i firm dot. zagadnień planowania przestrzennego i programowanie w standardach UE. Jest współautorem metody prognozowania wpływu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na sieć handlową i rynek pracy, zastosowanej w Gdańsku i Białymstoku.
Jest współautorem studium otwartego układu rozwojowego aglomeracji gdańskiej oraz prac studialnych do regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego woj. gdańskiego i planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego. Współpracował przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.

 

Prof. Grzegorz Ślusarz

Ekspert z zakresu ekonomii,  planowania rozwoju lokalnego  i regionalnego, gospodarki lokalnej i regionalnej, marketingu gmin i regionów oraz podstaw międzynarodowej integracji gospodarczej. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (1981), dr nauk ekonomicznych - Akademia Ekonomiczna w Krakowie (1989), dr habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia, specjalności: polityka gospodarcza, gospodarka regionalna i lokalna - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ekonomii (2007).

więcej

mniej

Pełni funkcję Dziekana  Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularno – naukowych. Zrealizował ponad 40 projektów badawczych i szkoleniowych oraz brał aktywny udział w ponad 50 konferencjach naukowych. Jest od 2007 roku członkiem Komitetu Przestrzennego zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN
Zasadnicze kwalifikacje: Wynikają z ukończonych studiów i doświadczenie zdobytego w już 28 letniej pracy naukowo –badawczej, dydaktycznej oraz doświadczenia zdobytego we współpracy z praktyką gospodarczą.
Wzbogaceniem doświadczenia zawodowego było uczestnictwo w różnego rodzaju kursach (pedagogicznym I i II stopnia, moderacji wizualnej I i II stopnia, z zakresu opracowywania strategii  rozwoju, zarządzania projektem) i wyjazdach studyjnych do (Danii – 1994 i 1995 rok,  Niemiec – 1995 i 1997 rok, Austrii – 1997 i 2007, Szwajcarii - 1997 rok, Holandii i Belgii - 1997 rok, Hiszpanii - 2000 rok) oraz aktywne uczestnictwo w pracach różnych zespołów przygotowujących i realizujący projekty badawcze, szkoleniowe umożliwiające ścisłą współpracę z praktyką gospodarczą.
Wyrazem tego jest udział w ponad 40 projektach badawczych i szkoleniowych realizowanych we współpracy z samorządem terytorialnym (różnych szczebli), organizacjami pozarządowymi oraz szkołami średnimi regionu - finansowanych głównie ze środków UE. Badania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: zarządzanie w rozwoju lokalnym i regionalnym, metody aktywizacji społeczności lokalnych, planowanie strategiczne w rozwoju gmin i regionów, współczesne procesy integracyjne, problematykę społeczno-ekonomicznego rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich, polityka regionalna wobec obszarów problemowych zagrożonych marginalizacją, rozwój zrównoważony.
Wyniki badań prezentowane były na wspomnianych konferencjach naukowych oraz w licznych publikacjach.
Oprócz pracy naukowo dydaktycznej aktywnie uczestniczy w pracach różnych organizacji zawodowych i naukowych:

  • Członek Komitetu Przestrzennego zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN od 2007 roku
  • Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie “Klub Integracji z Wiejską Europą” w Rzeszowie od 1997 roku
  • Członek Sekcji Karpackiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w kadencji 1996-1998 rok
  • Członek Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich od 1992 roku
  • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu od 1999 roku
  • Członek Rady Programowej Podkarpackiej Agencji Energetycznej od 2006 roku