Zespół

Jacek Dębczyński

Prezes Zarządu ResPublic. Konsultant i ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie: planowania strategicznego, systemów i procesów zarządzania oraz komunikacji społecznej. Jest jednocześnie uznanym trenerem i moderatorem komunikacji grupowej. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

więcej

mniej

Doświadczenie obejmuje opracowywanie i realizację: strategii rozwoju, projektów przedsięwzięć (w tym,  w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, zarządzania zmianami) programów restrukturyzacji, programów komunikacji/konsultacji społecznych. Wypracował wraz z zespołem, autorską partycypacyjną metodę pracy nad strategiami i programami rozwoju instytucji publicznych, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie również w realizacji projektów doradczych dla firm.

Pracował miedzy innymi dla urzędów: miasta st. Warszawy, Poznania, Szczecina, Gdańska, Sopotu, Płocka, Bytomia, Przemyśla oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przez wiele lat był konsultantem Programu ONZ d.s. Rozwoju w Polsce (UNDP) oraz Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID)

Zrealizował jako główny konsultant:

 • ponad 60 strategii rozwoju dla instytucji publicznych
 • większość strategii opracowanych było metodą partycypacyjną z udziałem przedstawicieli i reprezentantów interesariuszy. Zespoły zaangażowane w pracę liczyły od 80 do ponad 500 osób,
 • ponad 100 projektów doradczych w firmach 
 • w tym 22 strategie, miedzy innymi dla: TP Internet (Grupa TP) - Warszawa, Telekomunikacja Polska SA - Warszawa, TechnoPort S.A. - Warszawa, MERCK Polska -  Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era - Warszawa, Wella Polska - Warszawa, Polski Rejestr Statków  - Gdańsk, Nadwiślańska Spółka Węglowa SA – Tychy,
 • ponad 40 projektów o znaczeniu strategicznym dla największych w Polsce instytucji edukacji i kultury,
 • 8 programów z zakresu: rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i edukacji,
 • 5 programów dla konsultantów i trenerów
 • w tym dla Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej Katowicach, Akademii Rolniczej w Krakowie oraz SGGW w Warszawie.

Przeprowadził ponad 1000 dni pracy z zespołami (w formie warsztatów) w ramach realizowanych projektów i programów.

Przygotowywał i realizował plany komunikacji, konsultacji społecznych dla przedstawicieli i reprezentantów społeczności lokalnych.

Autor publikacji i opracowań w zakresie:

 • strategii rozwoju,
 • partycypacji społecznej w procesie podejmowania decyzji przez samorządy,
 • partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • zarządzania zmianami i wprowadzania innowacji.

Paweł Mentelski

Konsultant rozwoju regionalnego w zakresie: planowania strategicznego, zarządzania projektem oraz opracowywania studium wykonalności i biznes planu. Jest doświadczonym specjalistą w zakresie pozyskiwania środków pomocowych. Z wykształcenia inżynier, ukończył studia podyplomowe z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów integracji z UE.

więcej

mniej

z wykształcenia inżynier, z praktyki ekspert w zakresie Rozwoju Regionalnego. W okresie 11 lat współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego opracował liczne strategie rozwoju i plany operacyjne, projekty oraz wnioski infrastrukturalne wraz z ponad 50 studiami wykonalności do projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Współpracuje z sektorem MŚP w zakresie przygotowywania projektów, wniosków oraz biznes planów. Jeden z ekspertów w dwóch największych projektach pomocy technicznej obejmujących przygotowanie ponad 250 studiów wykonalności do projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych w Polsce.
Autor wielu opracowań, publikacji obejmujących planowanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie projektami, analizy (m. in. ryzyka dla projektów inwestycyjnych). Prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Jest moderatorem w warsztatach diagnostyczno-projektowych dotyczących opracowania m. in. strategii rozwoju lokalnego czy lokalnych programów rewitalizacji. Zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim ocenę wykonalności projektów infrastrukturalnych oraz ocenę ich wrażliwości i ryzyka (w szczególności analizy finansowej i ekonomicznej), a także systemu instytucjonalnego wdrażania funduszy. Aktywny ekspert i konsultant, również z doświadczeniem międzynarodowym.

dr Paweł Wroński

Ekspert w dziedzinie analiz ekonominczo-finansowych posiadający bardzo duże doświadczenie w zakresie sporządzania studiów wykonalnści. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2003 roku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 1995 roku nauczyciel akademicki tej uczelni.

więcej

mniej

Jeszcze w czasach studenckich współpracował z przedsiębiorstwami m.in. w zakresie opracowywania biznes planów i programów restrukturyzacji, co nadal kontynuuje prowadząc szkolenia i sporządzając m.in. studia wykonalności. Od roku 1996 współpracował przy programach pomocowych związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym z różnymi organizacjami wspomagającymi przedsiębiorczość oraz samorządy, m.in. z Brytyjskim Funduszem Know-How, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Związkiem  Lubelszczyzny. Brał udział w opracowywaniu strategii i planów rozwoju oraz studiów wykonalności sporządzanych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jest autorem ponad 40 recenzowanych publikacji naukowych i opracowań z zakresu rachunku kosztów, statystyki, ekonometrii, prognozowania i zarządzania przedsiębiorstwem

Agnieszka Esz

Partner, współwłaściciel ResPublic od 2008 r. Konsultant komunikacji społecznej. Doświadczona trenerka i moderatorka pracy zespołowej, specjalizująca się w obszarze komunikacji społecznej, w tym w konsultacjach. Z wykształcenia specjalistka w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły  Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

więcej

mniej

Posiada  doświadczenie w realizacji projektów doradczych w obszarze m.in. planowania strategicznego, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, zasobów ludzkich i zarządzania efektywnością.  Współpracowała przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania efektywnością, z sukcesem realizowała rozbudowane koncepcje rozwoju pracowników, współprowadziła projekty opracowywania i wdrażania systemu zarządzania przez cele -MBO, oraz systemu ocen kompetencyjnych. Brała udział w  opracowywaniu dokumentów strategicznych metodą ekspercką i partycypacyjną prowadząc warsztaty z udziałem interesariuszy reprezentujących trzy sektory (publiczny, prywatny i pozarządowy). Prowadziła audyty w zakresie komunikacji i konsultacji społecznych w instytucjach publicznych. Hołduje maksymie Petera Druckera zmienionej zgodnie ze swoim przekonaniem, że: „…najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej (wspólne) tworzenie” 


Uczestniczyła między innymi w realizacji  projektów, których odbiorcami były m.in:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Urzędy marszałkowskie województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego
 • Urzędy miast m.in. w Warszawie, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Jeleniej Góry, Chełmie, Płocku,
 • Polskie Sieci Elektroenrgetyczne S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Uczelnie wyższe
 • Instytucje kultury
 • Organizacje pozarządowe
 • Parki naukowo-technologicznych

Realizowała też projekty doradcze dla firm m. in: Wella Polska, Nowa Era, Merck Polska, Contact Center, TPSA, Energizer, Technoport SA.
Zrealizowała jako konsultant ponad 70 projektów doradczych.
Przeprowadziła ponad 500 dni pracy z zespołami w formie warsztatów. Współpracowała przy tworzeniu i realizowaniu planów komunikacji, konsultacji społecznych dla przedstawicieli i reprezentantów społeczności lokalnych.

Tomasz Bartnicki

Konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie: planowania strategicznego, zarządzania projektem oraz opracowywania studium wykonalności i biznes planu. Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy pomocowych. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, odbył praktykę zawodową w Holandii, szkolenia w Niemczech, Austrii, Holandii. 

więcej

mniej

Tworzył projekty w oparciu o Fundusze Strukturalne oraz inne zewnętrzne programy pomocowe. Był współautorem ponad 70 dokumentów strategii rozwoju i aktualizacji strategii rozwoju miast, powiatów i województw w Polsce i na Ukrainie, planów rozwoju lokalnego oraz planów rewitalizacji obszarów miejskich (10 opracowań).
Od 2000 roku współuczestniczy w opracowaniu studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych i Funduszy Strukturalnych (ponad 50 opracowań). Opracowuje projekty finansowane ze źródeł pomocowych UE związane z rozwojem sektora MŚP. Uczestniczył jako trener, wykładowca i doradca w wielu projektach szkoleniowych oraz doradczych, w których wykorzystywana była wiedza dotycząca problematyki zarządzania projektem, funkcjonowania Funduszy Strukturalnych – finansowania projektów, strategii rozwoju, aktywizacji społeczności lokalnych, w tym w Mołdowie i Ukrainie.

Maciej Jednakiewicz

Konsultant i doradca z wieloletnią praktyką w zakresie przygotowywania i opracowania projektów do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej  (ERDF, PHARE, INTERREG IIIA/TACIS CBC, EOG/NMF). Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

więcej

mniej

Wśród projektów znalazły sie: wnioski aplikacyjne, studia wykonalności, biznes plany oraz analizy finansowo – ekonomiczne. Jeden z ekspertów w dwóch największych projektach pomocy technicznej obejmujących przygotowanie ponad 250 studiów wykonalności do projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych w Polsce:
•    „Wsparcie Procesu Wdrażania ZPORR na Poziomie Centralnym i Regionalnym” Projekt realizowany w ramach Phare 2003/004-379.01.08; obejmował przygotowanie ponad 50 studiów wykonalności.
•    „Przygotowanie projektów do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"; Projekt realizowany w ramach Phare 2003/005-710.01.06 obejmował przygotowanie 200 studiów wykonalności.
Ponadto jako trener brał udział w wielu projektach szkoleniowych o zasięgu krajowym. Przykładowe projekty:
•    2007 – „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych I”, nr 39/PARP/2.3b/2004 - przeprowadzenie szkoleń "Źródła finansowania projektów turystycznych" oraz „Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków funduszy europejskich”- Województwo Dolnośląskie,
•    2005 –„Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów – szkolenia z EFRR”. Projekt realizowany przez konsorcjum: FRDL i DGA S.A. obejmował przeszkolenie 4200 osób z całego kraju.  Celem szkoleń była pomoc potencjalnym beneficjentom ZPORR i SPO WKP w zakresie przygotowywania oraz zarządzania projektami, zgodnie z zasadami i wymogami EFRR,
•    2005 – „PL 2002/000-580-01.07 Przygotowanie do Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”. Projekt realizowany przez konsorcjum: LRDP Ltd, COMBIDATA Sp. z o.o. i BDPA obejmował przeszkolenie 4000 pracowników instytucji zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę projektów finansowanych z ERDF. Główny cel: stworzenie trwałej sieci specjalistów ERDF obejmującej cały kraj.

Sławomir Liszkiewicz

foto

Informatyk programista, specjalizujący się w inżynierii oprogramowania. Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie na wydziale informatyki. Konsultant przy tworzeniu portali i witryn www.

więcej

mniej

W zespole zajmuje się rozwijaniem platformy CyfrowyManager.pl oraz CyfrowaDemokracja.pl od strony technicznej i projektowej, a także administrowaniem systemami i serwerami odpowiedzialnymi za działanie platform..