Pomoc w pozyskiwaniu środków UE i innych

Obejmuje cały proces pozyskiwania środków UE lub innych, począwszy od identyfikacji potrzeb do uzyskania dofinansowania na konkretne przedsięwzięcie. Na proces ten składają się:

  • weryfikacja dokumentów planistycznych (strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, programu rewitalizacji)
  • opracowanie koncepcji projektu
  • wybór odpowiedniego programu operacyjnego
  • opracowanie studium wykonalności (patrz produkt: studium wykonalności) według wymogów określonych dla poszczególnych programów
  • opracowanie Raportu o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko
  • przygotowanie Wniosku aplikacyjnego do wybranego programu operacyjnego
  • doradztwo na wszystkich etapach: przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu


Produkt został zrealizowany dla: