Aktualności

Konsultacje społeczne projektu dokumentu GPR w Ustce

 W dniu 8 listopada 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminnego Programu rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022. Spotkanie w godzinach popołudniowych odbyło się w obu jednostkach objętych procesem rewitalizacji - jednostka "e" oraz jednostka "j". 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w Raszynie

 6 października uchwałą NR XXVII/256/16 Rady Gminy Raszyn wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar do rewitalizacji. Uchwalenie tejże uchwały poprzedzały 30 dniowe konsultacje społeczne. 

Rewitalizacja gminy Raszyn

Trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie – Integracja Społeczna i Terytorialna.Dokument jest tworzony zgodnie ze ścieżką wyznaczoną w Ustawie o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.

Program budowania potencjału EPF Polska

ResPublic wygrało przetarg na I etap realizacji Programu budowania potencjału organizacji pacjentów w Polsce na zlecenie Europejskiego Forum Pacjentów.Europejskie Forum Pacjentów (European Patients’ Forum – EFP) to europejska organizacja patronacka współpracująca z grupami pacjentów działającymi w sferze zdrowia publicznego, realizująca działania prozdrowotne w całej Europie.

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025

Rozpoczeliśmy prace nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”. Delimitacja obszarów zdegradowanych została przeprowadzona w odrębnej procedurze przez samorząd co oznacza, że diagnoza będzie pogłębieniem raportu delimitacji. Prócz diagnozy zostaną opracowane m.in. cele rewitalizacji i lista przedsięwzięć.