Aktualności

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w Raszynie

Raszyn1.jpg

 6 października uchwałą NR XXVII/256/16 Rady Gminy Raszyn wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar do rewitalizacji. Uchwalenie tejże uchwały poprzedzały 30 dniowe konsultacje społeczne. 

Rewitalizacja gminy Raszyn

Raszyn1.jpg

Trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie – Integracja Społeczna i Terytorialna.Dokument jest tworzony zgodnie ze ścieżką wyznaczoną w Ustawie o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.

Program budowania potencjału EPF Polska

EPF1.jpg

ResPublic wygrało przetarg na I etap realizacji Programu budowania potencjału organizacji pacjentów w Polsce na zlecenie Europejskiego Forum Pacjentów.Europejskie Forum Pacjentów (European Patients’ Forum – EFP) to europejska organizacja patronacka współpracująca z grupami pacjentów działającymi w sferze zdrowia publicznego, realizująca działania prozdrowotne w całej Europie.

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025

herb_Miastko1.jpg

Rozpoczeliśmy prace nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”. Delimitacja obszarów zdegradowanych została przeprowadzona w odrębnej procedurze przez samorząd co oznacza, że diagnoza będzie pogłębieniem raportu delimitacji. Prócz diagnozy zostaną opracowane m.in. cele rewitalizacji i lista przedsięwzięć.

Szkolenie z zarządzania projektami wg metodyki Prince 2

res_1.png

W dniach 17-19 maja 2016 r. zespół ResPublic uczestniczył w trzydniowym szkoleniu zarządzania projektami wg metodyki Prince 2 Foundation. Szkolenie zakończyło sie egzaminem, który zdali wszyscy uczestnicy. Tym samym 9 pracowników firmy uzyskało certyfikat wydany przez brytyjską jednostkę APMG International oraz AXELOS.