Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża

Rozpoczynamy prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Łomża (link: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=6410). Zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, w trakcie opracowania dokumentu niezbędny jest udział społeczności lokalnej. Włączenie zróżnicowanej grupy interesariuszy jest szczególnie ważne na etapie diagnostycznym, kiedy następuje identyfikacja problemów u potrzeb rewitalizacyjnych.

Partycypacja w Programie rewitalizacji w gminie Raszyn

 W ramach opracowania Gminnego Programu dla Gminy Raszyn zostały przeprowadzone spotkanie diagnostyczne, spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trakcie konsultacji projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn, warsztat projekcyjny, spacery badawcze oraz wywiad pogłębiony. Obecnie projekt dokumentu jest przekazany do konsultacji społecznych, które trwają do 22 stycznia 2017 r.

Zakończyliśmy prace nad GPR dla Nowego Sącza

 Zakończyliśmy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Nowy Sącz na lata 2016-2022. W trakcie opracowania dokumentu odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz konsultacje projektu dokumentu. Ponadto zostały zrealizowane badania ankietowe, spotkania z mieszkańcami, warsztaty, szkolenia dotyczące prowadzenia rewitalizacji. 

Program rewitalizacji dla gminy Stara Biała

Zakończyliśmy prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020. W ramach opracowania dokumentu zostały przeprowadzone spotkania z mieszkańcami, warsztaty oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu. 

Zakończyliśmy prace nad Programem Rewitalizacji dla Nowego Dworu Mazowieckiego

 Zakończyliśmy prace nad Programem rewitalizacji. W ramach opracowania dokumentu osbyły się dwa warsztaty z mieszkańcami, szkolenia z pracowanikami administracji samorządowej, spacery badawcze oraz badania społeczne (ankiety). W etapie końcowym, projekt dokumentu był również przekazany do konsultacji społecznych.