Aktualności

Rewitalizacja gminy Raszyn

Trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie – Integracja Społeczna i Terytorialna.Dokument jest tworzony zgodnie ze ścieżką wyznaczoną w Ustawie o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.

Program budowania potencjału EPF Polska

ResPublic wygrało przetarg na I etap realizacji Programu budowania potencjału organizacji pacjentów w Polsce na zlecenie Europejskiego Forum Pacjentów.Europejskie Forum Pacjentów (European Patients’ Forum – EFP) to europejska organizacja patronacka współpracująca z grupami pacjentów działającymi w sferze zdrowia publicznego, realizująca działania prozdrowotne w całej Europie.

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025

Rozpoczeliśmy prace nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”. Delimitacja obszarów zdegradowanych została przeprowadzona w odrębnej procedurze przez samorząd co oznacza, że diagnoza będzie pogłębieniem raportu delimitacji. Prócz diagnozy zostaną opracowane m.in. cele rewitalizacji i lista przedsięwzięć.

Szkolenie z zarządzania projektami wg metodyki Prince 2

W dniach 17-19 maja 2016 r. zespół ResPublic uczestniczył w trzydniowym szkoleniu zarządzania projektami wg metodyki Prince 2 Foundation. Szkolenie zakończyło sie egzaminem, który zdali wszyscy uczestnicy. Tym samym 9 pracowników firmy uzyskało certyfikat wydany przez brytyjską jednostkę APMG International oraz AXELOS.

Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Kolejnym etapem prac w projekcie były dwa spotkania - 27 i 28 czerwca w Mikołowie, podczas których w gronie przedstawicieli partnerskich gmin rozmawialiśmy o dokumentach wzorcowych, ujednoliconych dla gmin powiatu mikołowskiego. Tematem była procedura awansowania oraz oceny pracownika. Na bazie zebranych uprzednio informacji podczas wywiadów indywidualnych, opracowaliśmy propozycje dokumentów, które omawialiśmy i projektowalismy wspólnie z samorządowcami.Więcej informacji o projekcie i poprzednich wywiadach znajduje się tutaj: