Strategia branżowa/funkcjonalna

Branżowa strategia rozwoju opracowywana jest dla instytucji, które są ustawowo lub statutowo odpowiedzialne za zarządzanie wybraną sferą życia publicznego lub gospodarczego w określonym kompleksie przestrzenno- terytorialnym. Instytucje te dostarczają najczęściej wyspecjalizowane usługi publiczne lub prowadzą politykę oddziaływania na uczestników  danej branży. Ważną rolą określaną w takich strategiach jest inicjowanie projektów. Do najczęściej opracowywanych dokumentów tego typu należą strategie rozwoju: kultury, nauki, turystyki, rolnictwa, usług oraz dokumenty o charakterze funkcjonalnym takie jak strategie wspierania innowacji czy strategie promocji.  Opracowania spełniają standardy stosowane przez instytucje zarządzające środkami strukturalnymi UE. Głównymi standardami są: prowadzenie pracy z udziałem partnerów społecznych/interesariuszy oraz zgodność z wymaganiami  wynikającymi z metodologii Zarządzania Cyklem Projektu (Project Cycle Management), przyjętej przez Komisję Europejską. Strategie mogą być opracowywane jako całkowicie nowe lub aktualizacje istniejących dokumentów.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: