Program rewitalizacji

Specjalistyczne opracowanie spełniające standardy i wytyczne instytucji zarządzających środkami strukturalnymi UE. Głównymi standardami tymi są: prowadzenie pracy z udziałem partnerów społecznych/interesariuszy, zgodność z odpowiednimi wytycznymi instytucji wdrażających i zarządzających programami UE. Kolejnym standardem jest zgodność z wymaganiami  wynikającymi z metodologii Zarządzania Cyklem Projektu (Project Cycle Management), przyjętej przez Komisję Europejską. Opracowanie odnosi się do wyznaczonych obszarów i dotyczy sfery technicznej, społecznej i gospodarczej.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: