Strategia rozwoju miasta/gminy/powiatu/regionu

Strategie rozwoju opracowywane dla instytucji, które są ustawowo odpowiedzialne za zarządzanie określonym kompleksem przestrzenno- terytorialnym i sferami życia publicznego. Instytucje te dostarczają usługi publiczne oraz inicjują i wspierają działania związane ze współdziałaniem partnerów społecznych w tych zakresach. Opracowania spełniają standardy stosowane przez instytucje zarządzające środkami strukturalnymi UE. Głównymi standardami są: prowadzenie pracy z udziałem partnerów społecznych/interesariuszy oraz zgodność z wymaganiami  wynikającymi z metodologii Zarządzania Cyklem Projektu (Project Cycle Management), przyjętej przez Komisję Europejską. Strategie mogą być opracowywane jako całkowicie nowe lub aktualizacje istniejących dokumentów. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego rekomendowane jest opracowywanie strategii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategie rozwoju mają charakter ogólny i są nadrzędne w stosunku do pozostałych dokumentów planistycznych danej instytucji.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: